Editorial Team

Editor-in-Chief
Prof. Din Bahadur Thapa, PhD

Editors

Prof. Eka Ratna Acharya, PhD

Dilli Raj Gautam, PhD

Prakash Prasad Sapkota, PhD

Kamal Sharma

Deb Bahadur Chhetri